Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
DeltaTubeBanner

Kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later

STOWA werkt samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan het Deltaproof maken van het regionale waterbeheer. Het gaat om regionaal waterbeheer dat is aangepast aan, en rekening houdt met de veranderende klimatologische omstandigheden. Hierbij komen extremen veel vaker voor (regen en droogte).

Met de veranderende klimaatomstandigheden is nieuwe kennis nodig. Zowel op inhoudelijk vlak maar ook over nieuwe manieren van samenwerken. Belangrijke vragen waaraan we werken, zijn: hoe houden we de kans op wateroverlast beperkt? Hoe zorgen we voor voldoende zoetwater in droge perioden, bijvoorbeeld voor natuur en landbouw? Wat kunnen we doen tegen toenemende verzilting?

STOWA houdt zich ook bezig met vargen op het specifieke gebied van klimaat en stedelijk waterbeheer, vaak samen met haar RIONED. Meer informatie vindt u op de themasite stedelijk water.

borderbottom

Hoe krijgen we meer grip op wateroverlast?

13-6-2017

De afgelopen jaren lijkt het aantal gevallen van extreme neerslag en bijkomende wateroverlast sterk toe te nemen. Is dat ook echt zo, en zo ja: wat hebben we gedaan, doen we en gaan we doen om daar meer grip op te krijgen? Lees voor het antwoord het verslag van het symposium 'Grip op wateroverlast, op 1 juni jl.

Zoet-zouttweedaagse: afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting mondiale opgave

30-5-2017

Al langer brengen waterbeheerders en wetenschappers de effecten van klimaatverandering voor het waterbeheer in beeld. Vooral de afnemende beschikbaarheid van voldoende zoetwater van goede kwaliteit en (versneld) toenemende verzilting stellen Nederlandse waterbeheerders voor grote opgaven. Wat betekent dat voor de toekomst van de Nederlandse Delta? Maar ook wereldwijd? Daarover ging het op de derde Zoet-Zouttweedaagse, op 8 en 9 mei 2017 in Wageningen. De bijeenkomst was georganiseerd door Wageningen UR , STOWA en Rijkwaterstaat.

>Download een uitgebreid verslag van de dag

Tijdens deze derde tweedaagse werd het onderwerp 'zoetwatervoorziening en verzilting' voor het eerst in een breder perspectief geplaatst. Er werd niet alleen gesproken over de effecten van afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting op landbouw (en breder: de voedselvoorziening) en natuur, en over mogelijke maatregelen om hier iets aan te doen. Tijdens deze twee dagen keken de deelnemers ook nadrukkelijk naar de mogelijke economische en energetische kansen die er in dat licht voor Nederland liggen. Het programma was daarvoor opgeknipt in vier thema's, zo zette tweedaagse-voorzitter Jan Kruijshoop (tevens voorzitter van het Platform Zoet-Zout Rijkswaterstaat) aan het begin van de bijeenkomst uiteen. Achtereenvolgens werden behandeld: zout water & economie, zout water & eten, zout water & ecologie en zout water & energie.

De tweedaagse werd geopend door Bram de Vos, directeur van de Environmental Sciences Group van WUR. De Vos hield een verhaal over de toekomstige voedselvoorziening en water. Hij liet zien dat er op dit gebied mondiaal enorme uitdagingen liggen. De wereldbevolking groeit snel, terwijl de claims op zoet water toenemen. De waterkwantiteit en waterkwaliteit komen bovendien steeds verder onder druk te staan, vooral door klimaatverandering. De druk op water leidt tot migratiestromen en is een bron voor geopolitieke spanningen. Geen optimistisch verhaal, maar wel een verhaal met een duidelijke boodschap. Er is wereldwijd, maar ook voor Nederland en de Nederlandse kennisinstellingen, enorm veel werk aan de winkel om bij te dragen aan wateroplossingen voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Oplossingen voor de vraagstukken liggen volgens hem vooral bij een meer circulaire en biobased economie

Deltafacts in 2016 goed bezocht

20-2-2017

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering? En hoe spelen we in op de effecten daarvan, zoals extreme neerslag en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de opgedane kennis hierover via speciale Deltafacts. Met succes. In 2016 werden ze meer dan 15 duizend keer geraadpleegd.

>Naar de Deltafacts


Er zijn in totaal al bijna vijftig Nederlandstalige en ongeveer 25 Engelstalige Deltafacts beschikbaar. Het Deltafact over Regelbare drainage werd in 2016 het meest bekeken: 852 keer. De top 5 wordt gecomplementeerd door Deltafacts over de Nieuwe normering voor waterveiligheid (812), Meerlaagsveiligheid (724) , Brakke kwel (600) en de Effecten van klimaat op de landbouw (549). Van de Engelstalige Deltaracts werd Room for the River het meest bekeken (398).


De Deltafacts van STOWA zijn online kennisdossiers met een samenvatting van de ‘state of the art' kennis over onderwerpen op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering. De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Kijk op Deltafacts.nl voor het complete overzicht.

Modelsimulaties wateroverlast: er valt heel veel te kiezen

4-12-2016

Op dinsdag 22 november 2016 vond in Houten de bijeenkomst Inundatie! Reken maar? plaats. Tijdens de bijeenkomst werd een groot aantal modelinstrumenten toegelicht waarmee de effecten van (extreme) neerslaggebeurtenissen op watersystemen kunnen worden gesimuleerd.

De dag maakte onderdeel uit van een benchmark die STOWA laat uitvoeren. Deze moet duidelijkheid geven over de bruikbaarheid van de instrumenten voor diverse doelen. Eén ding werd duidelijk: er valt heel veel te kiezen. De benchmark is medio 2017 gereed.

>Lees een uitgebreid verslag
>Bekijk alle presentaties op video

Laatste nieuws

Vijfde Kennisdag Zoetwater

26-11-2017 Op woensdag 22 november vond de vijfde Kennisdag Zoetwater plaats. Tijdens deze dag werden de resultaten gepresenteerd van...

Droge Kost?!

16-10-2017 Onlangs verscheen de tweede editie van de NKWK-KBS Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad. De krant informeert, stimu...

STOWA komt met update groot aantal Deltafacts

12-10-2017 Rond het thema klimaat & water(beheer) brengt STOWA speciale Deltafacts uit. Het betreft online kennisdossiers met een...

STOWA Deltafacts

De actuele kennis over klimaatbestendig & klimaatadaptief regionaal waterbeheer