Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Publicatie overzicht

Stowa 1-12-2010 Kennisprogramma Deltaproof: kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later
Stowa 12-1-2011 Folder Deltaproof
Stowa 17-1-2011 Bestuursnotitie Deltaproof, d.d. januari 2011
Stowa 28-1-2011 Hoe verder met dynamisch kustbeheer?
Stowa 28-3-2011 Toetsing NHi 2.0 in de regio
Stowa 8-4-2011 Werkgroep Watersysteemtoets 2012 Advies
Stowa 28-4-2011 Deelrapporten regionale toetsing Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
Extern 19-5-2011 Droge kost
Stowa 25-5-2011 IJkdijk Pipingexperiment. Validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen
Stowa 8-6-2011 Normering van de belastingsituatie droogte. Een gestandaardiseerde methode om perioden van droogte en natheid weer te geven
Stowa 4-7-2011 Jaarverslag 2010
Stowa 26-10-2011 Een frisse blik op warmer water. Over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan
Stowa 30-11-2011 Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast
Stowa 5-12-2011 Voorstel voor toepassingbereik EU-richtlijn Overstromingsrisico’s
Stowa 9-1-2012 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
Stowa 24-2-2012 Berekenen Onzekerheid van de WAteropgave (BOWA). Rekenmodule ten behoeve van de toetsing van watersystemen aan regionale wateroverlast
Stowa 19-4-2012 Operationeel besluiten onder onzekerheid
Stowa 25-5-2012 Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen (2012)
Stowa 28-6-2012 Zoet-zoutkrant
Stowa 28-8-2012 Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? Kennismaking, kennisvragen en lopende projecten
Stowa 16-10-2012 Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico's
Stowa 20-12-2012 Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouw
Stowa 21-3-2013 Deltaproof Midterm Review. Programmaoverzicht
Stowa 21-3-2013 Deltaproof Midterm Review. Projectenoverzicht
Stowa 17-4-2013 Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Eindrapport all-in-one sensor validatietest
Stowa 23-4-2013 Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheer
Stowa 9-5-2013 De invloed van bodemstructuur op het watersysteem
Stowa 29-7-2013 Actualisatie schadefunctie landbouw. Fase 1
Stowa 26-9-2013 Plan van Aanpak gebiedsgerichte uitwerking risicobenadering of MLV
Stowa 26-9-2013 Ervaringen stappenplan en afwegingskader meerlaagsveiligheid
Stowa 5-12-2013 Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
Stowa 4-4-2014 Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen. Fresh Water Options Optimizer Fase 1
Stowa 12-6-2014 Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur
Stowa 20-6-2014 Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied (NL en English version)
Stowa 20-6-2014 Multi-level safety. Water resilient urban and building design
Stowa 8-12-2014 Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1
Stowa 7-1-2015 Eureka! En nu verder. Resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen
Stowa 21-1-2015 Fresh Water Options Optimizer, methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten
Stowa 30-1-2015 Kansen voor MLV. Verkenning voor vijf normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten
Stowa 29-4-2015 Groene daken nader beschouwd
Stowa 11-6-2015 Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat
Stowa 25-6-2015 Verslag van het werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg, 22 t/m 24 mei 2015
Stowa 2-7-2015 Goede grond voor een duurzaam watersysteem. Verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
Stowa 1-9-2015 Vergelijking landsdekkende neerslagproducten
Stowa 1-10-2015 Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkheden
Stowa 27-10-2015 Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?
Stowa 5-11-2015 Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015
Stowa 9-11-2015 Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer
Stowa 9-11-2015 Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor
Stowa 7-12-2015 Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'
Stowa 29-2-2016 Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied
Stowa 8-8-2016 Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). Haalbaarheidsstudie
Stowa 18-10-2017 Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen
Stowa 23-2-2018 Neerslagstatistieken voor korte duren. Actualisatie 2018
Stowa 29-3-2018 Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer geworden (brochure)
Stowa 3-4-2018 STOWA jaaroverzicht 2017

STOWA Deltafacts nu online