Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!
Deltafacts

PDF DeltafactAltijd de nieuwste feiten over klimaat en waterbeheer


Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting?

In de afgelopen jaren is gelukkig al een schat aan nieuwe kennis ontwikkeld om deze vragen te kunnen beantwoorden. En deze kennisontwikkeling gaat onveranderd door.

Om ervoor te zorgen dat deze kennis zich verspreidt, zijn weg vindt naar waterbeheerders en optimaal wordt benut, laat STOWA ‘Deltafacts’ opstellen. Deltafacts zijn online kennisdossiers met een korte en krachtige samenvatting van de ‘state of the art' kennis over een bepaalde kennisvraag op het snijvlak van waterbeheer & klimaatverandering.

De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Kijk hieronder voor het complete overzicht.

 • Beprijzen van water voor de landbouw
 • Blauwe diensten
 • Bloemrijke sterke dijken
 • Bodem als buffer
 • Bodemvochtgestuurd beregenen
 • Borging vitale infrastructuur bij overstroming
 • Bouwen in en op waterkeringen
 • Brakke kwel
 • Compartimentering in het boezemsysteem
 • Conseq. snelle daling waterpeil op waterkering
 • Deltadijk
 • Deltascenario’s en Adaptief deltamanagement_veilig
 • Deltascenario’s en Adaptief deltamanagement_zoet
 • Droogte stuurt functies
 • Dynamisch peilbeheer
 • Ecologische effecten koudwaterlozingen
 • Effect van zandsuppleties op de kust en het wad
 • Effecten klimaatverandering op landbouw
 • Effecten klimaatverandering terrestrische natuur
 • Effecten verzilting zoete aquatische ecosystemen
 • Effectiveness of Water Intake
 • Effectiviteit van waterinlaat
 • Gevolgenbeperking compartimentering dijkringen
 • Informatievoorziening bij calamiteiten
 • Innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied
 • Kansinschatting falen waterkeringen
 • Klimaatverandering / grondwaterbeh. sted. gebied
 • Meerlaagsveiligheid in de praktijk
 • Natte teelten
 • Nieuwe normering van waterveiligheid
 • Ondergrondse waterberging
 • Onderwaterdrains
 • Regelbare drainage
 • Regenwaterlenzen
 • Remote Sensing voor waterveiligheid
 • Remote Sensing waterkwantiteits-kwaliteitsbeheer
 • Reserveringszone
 • Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)
 • Robuustheid
 • Sedimentaire systeem van de Waddenzee
 • Sensoren
 • Stabiliteit veenkade m.o. klimaatverandering
 • Verzekeren van overstromingsschade
 • Waterreservoirs op bedrijfsniveau
 • Zoetwatervoorziening
 • Zoutindringing
 • Zouttolerantie van teelten