Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Projectdossier Kennis voor Klimaat

Terug
Projectcode
Uitvoerders
Thema Deltaproof
Einddatum 1-1-2015


In het kennisprogramma Deltaproof zijn voor de STOWA drie rollen te onderscheiden. Dit zijn kennis ontsluiten en - delen, het toepassen van kennis in de praktijk en kennisontwikkeling.  Vanuit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit brengt STOWA de vragen t.a.v. nieuwe kennis ontwikkeling zoveel mogelijk onder bij het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. In dit programma werken overheden en bedrijven samen om klimaatgerelateerde vragen te beantwoorden.

Vanuit het kennisprogramma Deltaproof zijn vragen van de regionale waterbeheerders zoveel  mogelijk ingepast in  Kennis voor Klimaat. We sluiten aan bij de thema’s Waterveiligheid, Zoetwater, Stedelijk waterbeheer en Infrastructurele werken.

De nadruk ligt in eerste instantie op Zoetwater en Waterveiligheid. Vanuit Deltaproof letten we op de praktische toepasbaarheid voor het waterbeheer, de regionale impact en op concreetheid van de eindproducten. Voor de genoemde twee thema’s is afgesproken om in de communicatie gezamenlijk op te trekken, waarbij uiteraard aandacht is voor de eigen insteek. Bijgevoegd als downloads zijn onder andere de voorlopige productentabel met toelichtende memo en de samenvatting van het thema Zoetwater van Kennis voor klimaat.

Deltaproof participeert ook in Kennis voor Klimaat thema 5, infrastructuur en netwerken
Uit eerder uitgevoerde veenonderzoek is geconcludeerd dat de klimaatverandering resulteert in een veranderde vochthuishouding binnen grondconstructies. Zowel de actuele vochthuishouding als de ligging van de grondwaterstand zijn van invloed op het functioneren van de constructie en zijn van belang bij de beoordeling en voorspelling van mogelijke vervorming en bezwijken. De invloed van de stroming van lucht op de stroming van grondwater en de invloed van gasvorming op de bezwijkmechanismen worden in dit onderzoek nader bestudeerd. Het onderzoek wordt zodanig opgezet dat de resultaten bruikbaar zijn voor de beschrijving van de vochthuishouding in aardebanen. Daarvoor worden de materialen waaruit deze constructies zijn opgebouwd: veen, zand en klei, in het onderzoek meegenomen. Onderzoeker is John van Esch.
> Rechts bij Downloads ziet u twee PDF's van INCAH, die het meest recente onderzoek van veenkaden betreffen in het kader van Kennis voor Klimaat.
interview Ludolph Wentholt (STOWA)

Introductie: consortiumleiders Kennis voorKlimaat 1 en 2
Deltaproof stelt graag de consortiumleiders Frans Klijn (KvK1) en Ad Jeuken (KvK 2) aan u voor:
interview Frans Klijn
interview Ad Jeuken

Linklijst onderzoekers Kennis voor Klimaat
Rechts ziet u de linklijst naar alle onderzoekers die aan het programma Deltaproof gerelateerde onderzoeken doen.

Dijken als multifunctionele waterkering
Onderzoek Alterra ‘Robuuste Multifunctionele Rivierdijken’
Er worden momenteel in Nederland onder meer vanwege het advies van de 2e Deltacommissie veel initiatieven voor onderzoek of pilot-projecten ontplooid naar nieuwe dijkconcepten, waaronder zogeheten Deltadijken. De belangstelling voor robuustere en multifunctionele waterkering speelt zich in Nederland af in het licht van klimaatadaptatie.
‘Multifunctionele Robuuste Waterkeringszones’, is een onderzoek van Alterra en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het onderzoek is onderdeel van het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, thema ‘Veiligheid tegen Overstromingen’. Uit de interviews met belanghebbenden op vijf locaties blijkt dat er in alle gevallen veel partijen zijn betrokken bij de ingrepen met ieder een eigen rol. Er is een diversiteit van opvattingen over de kansen, knelpunten en aandachtspunten voor robuuste multifunctionele waterkeringen.(bron: deltamagazine.nl)