Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446593
Uitvoerders

Zie tekst.

Thema Klimaat & water
Einddatum 1-6-2014

Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, waardoor ze meehelpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarnaast verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland, omdat er naast waterveiligheid en ecologische ontwikkeling andere gebiedsfuncties (zoals recreatie) van kunnen profiteren. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers - bestaande uit zeven natuurorganisaties - wil met het realiseren van klimaatbuffers Nederland veiliger en mooier maken. STOWA/Deltaproof ondersteunt dit initiatief. Het onderzoekt samen met de organisaties hoe er maximaal profijt uit de buffers kan worden gehaald met het oog op het vergroten van zoetwaterzelfvoorzienendheid en het voorkomen van wateroverlast.

Achtergronden

Het klimaatbufferprogramma is opgebouwd rond een twintigtal concrete gebiedsgerichte klimaatbufferprojecten. Bovendien zijn er een tiental meer strategisch georiënteerde projecten die het gedachtegoed verder uitdiepen en kansrijker moeten maken. Naast het daadwerkelijk realiseren van gebiedsgerichte en strategische projecten is het de bedoeling de opgedane ervaring en kennis over klimaatbuffers bij de juiste personen te laten landen, deels in het gebied, deels bij stakeholders en specialisten.De coalitie wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Specifieke vragen die beantwoord worden, zijn:

 • Met welke klimaatbufferconcepten kan invulling worden gegeven aan het uitgangspunt van het Deltaprogramma om natuurlijke waterveiligheidsoplossingen toe te passen waar het kan, en civieltechnische oplossingen waar het moet?
 • Wat zijn de effecten van klimaatbufferoplossingen (wat brengen ze teweeg)?
 • Welke cofinanciering kan worden gevonden voor dergelijke projecten?
 • Hoe zit het met de kosten en de baten van klimaatbufferprojecten?
 • Op welke wijze zijn klimaatbufferprojecten toepasbaar in de diverse Delta-deelprogramma’s?


Er zijn inmiddels al de nodige resultaten behaald:

 • Twintig voorbeeldprojecten in uitvoering of reeds gerealiseerd.
 • In februari 2012 is de klimaatbuffer De Onlanden in werking getreden, waardoor de stad Groningen droge voeten hield.
 • Een tiental strategische projecten over de toepassing van natuurlijke klimaatbuffers t.b.v. waterveiligheid. Voorbeeld hiervan is de studie 'Water naar de Zee' van het WNF. Ander voorbeeld is een studie naar de toepassing van vooroevers t.b.v. de dijken in het Markermeer.
 • Een overzicht van het rendement van de klimaatbuffer pilots, beschreven in:
  • een kennisinventarisatie van de opbrengsten in het gebied;
  • een inschatting van de gerealiseerde economische baten en;
  • een inschatting van de verkregen cofinanciering.
 • Een propositie vanuit de Coalitie richting de toekomst in de vorm van de positionpapers die in de zomer van 2012 aan de Delta Deelprogramma's zijn voorgelegd.
 • Diverse communicatie-acties rondom de diverse klimaatbuffers zoals veldbezoeken, openingsmanifestaties en veldwerkplaatsen


Deelnemende partijen

In de coalitie participeren: ARK Natuurontwikkeling, De12 Landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, het Wereld Natuur Fonds. De coalitie wordt in voorkomende gevallen ondersteund door De Provinciale Milieufederaties, Ecoshape en Building with Nature (BWN). STOWA is voor de coalitie een intermediair richting de waterschappen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.klimaatbuffers.nl. Hier is onder meer de tussenrapportage van het programma te downloaden. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Hans-Peter Westerbeek van Natuurmonumenten.

Download hier het themanummer over klimaatbuffers van het tijdschrift Landschap.

 

Proeftuingebieden in kaart