Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446620
Uitvoerders

STOWA, Rijkswaterstaat Waterdienst, DG Ruimte en Water, Waterschappen, Provincies, Deltadeelprogramma's Nieuwbouw & Herstructurering, Veiligheid, Rivieren en Rijnmond-Drechtsteden.

Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 1-1-2015

Documenten

Doel van het project is inzicht geven in de kansen van meerlaagsveiligheid door voorbeelden uit te werken en te visualiseren en door het opstellen van een afwegingskader om verschillende veiligheidsstrategieën te kunnen beoordelen op uiteenlopende aspecten, zoals effectiviteit (het bereiken van het beoogde doel, een risicomaat), doelmatigheid en ruimtelijke mogelijkheden. Dit stelt waterbeheerders en andere betrokken partijen in staat een goede afweging van maatregelen te maken in de drie lagen. Het streven is dat op basis van de opgedane inzichten ten aanzien van de inzet van meerlaagsveiligheid uiteindelijk keuzes kunnen worden gemaakt bij de Deltabeslissingen in 2014, terwijl tegelijk handvatten worden ontwikkeld voor een goede uitvoering (instrumenten voor toepassing na de Deltabeslissingen).

Achtergronden

Meerlaagsveiligheid, geïntroduceerd in het Nationaal Waterplan is het concept waarbij drie lagen worden onderscheiden om het ‘acceptabel risico’ voor inwoners voor of achter dijken te beïnvloeden. De eerste is de preventie (dijkversterking), de tweede is duurzame ruimtelijke inrichting (hoe kun je bij inrichting vooraf rekening houden met een calamiteit) en de laatste is adequate rampenbestrijding. De bestuurlijke consequentie van dit concept is dat meerdere partijen taken en verplichtingen krijgen bij het bereiken van het beoogde niveau van waterveiligheid.

Specifieke vragen die beantwoord worden in dit project, zijn:

  • Waar liggen de kansen voor meerlaagsveiligheid en hoe kunnen die worden geïdentificeerd en gemotiveerd?
  • Wat zijn de kosten en baten van maatregelen in alle lagen?
  • Is het concept in de praktijk, en op basis van de kennis in het veld, uitvoerbaar?
  • Wat doen we wel, maar ook: wat doen we niet? En hoe leggen we dit goed uit aan de burger, die een lage risicoperceptie heeft?
  • Hoe lopen de financieringsstromen?
  • Hoe verdelen we taken evenwichtig? Zijn er andere organisatievormen of zelf andere organisaties nodig?


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Bas Kolen van HKV lijn in water, 06 109 62 684

Proeftuingebieden in kaart