Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)

Terug

Het doel van dit project is aan te tonen dat het KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) van landbouwpercelen daadwerkelijk mogelijkheden oplevert ter reductie van piekafvoeren en conservering van water. Hiermee levert het systeem een bijdrage aan klimaatbestendig, dan wel klimaatadaptief regionaal waterbeheer.
 

Achtergronden

Nederland wordt door klimaatverandering natter én droger. We krijgen daardoor steeds vaker te maken met hevige regenval en grote piekafvoeren enerzijds en zoetwatertekorten in droge perioden aan de andere kant. Oplossingen hiervoor worden totnogtoe vooral gezocht in het watersysteem. Denk aan het aanleggen van meer waterberging en het vergroten van de capaciteit van gemalen. Een andere oplossing is het verhogen van de buffercapaciteit van de bodem via peilgestuurde of KlimaatAdaptieve Drainage. KAD is een op afstand bestuurbaar drainagesysteem waarmee het drainageniveau flexibel kan worden ingesteld. Door het niveau te verhogen kan extra water worden opgevangen in de bodem. Als er geen wateroverlast dreigt, kunnen agrariërs het KAD-systeem gebruiken om water te conserveren voor droge tijden. Als waterbeheerders en agrarisch ondernemers erin slagen tot overeenstemming te komen over het gebruik van KAD en het moment om water in de bodem vast te houden, realiseert de agrarisch ondernemer optimale vochtcondities voor zijn gewassen terwijl waterbeheerders piekafvoeren kunnen reduceren.

In het project wordt:

 • de innovatieve KAD-techniek in drie veldsituaties beproefd;
 • de werking met simulatiemodellen ondersteund;
 • bepaald waar en op welk areaal in Nederland het KAD-systeem toegepast kan worden;
 • onderzoek gedaan naar de juridisch-bestuurlijke aspecten;
 • een kosten-baten-analyse uitgevoerd;
 • draagvlak bij agrariërs en waterschappen gecreëerd om KAD te gaan inzetten als duurzame maatregel.


Specifieke vragen die beantwoord worden, zijn:

 • Werkt het systeem in de praktijk?
 • Hoe bevalt het waterschappen en agrariërs?
 • Moet er aparte wet- en regelgeving komen voor KAD?
 • Kan KAD financieel uit?
 • Waar en op welk areaal in Nederland kun je het KAD-systeem toepassen?


Over de verschillende aspecten is al het volgende te zeggen:

 • Technisch - Het KAD-systeem functioneert goed in de veldsituatie. De huidige gebruikers zijn tevreden over de bediening, de sturing en de werking.
 • Reikwijdte - Op 100.000 à 200.000 ha landbouwgrond van Nederland is KAD in te zetten als een effectief middel tegen wateroverlast en voor de gewasproductie.
 • Juridisch - Het wettelijk instrumentarium dat waterbeheerders en agrariërs ter beschikking staat volstaat om samen een regeling op te stellen. Waterbeheerders (en agrarisch ondernemers) kunnen een keuze maken tussen twee vormen: een privaatrechtelijke samenwerking via overeenkomsten en een publiekrechtelijke regeling via een vergunningsysteem.
 • Financieel - KAD is financieel rendabel, zo blijkt uit de kosten-baten analyse, zeker als ons klimaat verder verandert. Wanneer waterschap en agrariër gaan samenwerken in het waterbeheer met behulp van KAD is het gezamenlijke financiële resultaat van investering en exploitatie duidelijk positief.
 • Milieu - KAD staat als maatregel in de Milieulijst van de MIA/Vamil-regeling, die belastingvoordeel biedt aan de investeerder in het systeem. Ook levert KAD een positieve bijdrage aan waterconservering en tegen verdroging.
 • Beheer - Het beheer en de bediening van het KAD-systeem is online via smartphone of PC en de drainagebasis kan traploos versteld worden. Data over het systeem en de percelen worden via telemetrie centraal opgeslagen en kunnen door gebruikers worden geraadpleegd.


Looptijd van het project
Haalbaarheidsonderzoek:  2010
Onderzoek & Ontwikkeling: 2011-2012
Praktische Implementatie 2013 e.v.

Deelnemende partijen
FutureWater, De Bakelse Stroom, Kuipers Electronic Engineering (TMXnetPRO), WUR/Alterra, Van Iersel, STOWA; agrariërs Peter van der Veeken/Rijsbergen, René Asbreuk/Haaksbergen en Gerard Hoekzema/WUR-PPO proefbedrijf Marwijksoord, waterschappen Regge en Dinkel, Hunze en Aa’s en Brabantse Delta, Unie van Waterschappen, Universiteit Utrecht, leerstoelgroep Bestuursrecht, LTO Nederland, DLG Centraal, Barth Drainage BV

Meer weten?

Voor specifieke informatie over het project kunt u contact opnemen met Gé van den Eertwegh van FutureWater, 0317 460050. Klik HIER voor meer achtergrondinformatie. Hte project wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vanuit de SBIR-regeling.

Proeftuingebieden in kaart