Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446720
Uitvoerders

Deltares, Universiteit van Utrecht (UU), Twente (UT), Delft (TUD), Amsterdam (VU) en WUR, KWR, TNO, Acacia, WUR-Alterra als uitvoerders.

Thema Waterbeheersing
Einddatum 1-1-2015

Door klimaatverandering - met als gevolg een stijgende zeespiegel, drogere zomers met lagere rivierafvoeren, verdere indriginging van zout water en hogere verdamping - komt de huidige wijze van zoetwatervoorziening in Nederland in toenemende mate onder druk te staan. Er zal sprake zijn van een grotere watervraag voor peilbeheer, doorspoeling (om zoute kwel tegen te gaan), natuur en landbouwgewassen. En dat terwijl het aanbod afneemt. Binnen Nederland bestaan daarbij grote regionale verschillen in de wijze waarop deze problematiek zich manifesteert. In verschillende gebieden wordt de problematiek bovendien gereduceerd of juist nog versterkt door de autonome ruimtelijke, economische, technische ontwikkelingen.

De centrale vraag in het mede door STOWA gefinancierde KVK-programma 'Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit' is hoe sectoren of regio’s, rekening houdend met hun eigen karakteristieken, een strategie voor de langere termijn kunnen ontwikkelen voor een robuuste en adaptieve zoetwatervoorziening. Bekeken wordt welke korte-termijnmaatregelen die passen in deze strategieën, binnen welke bandbreedte van onzekerheid standhouden. Het programma richt zich op laag Nederland en daarbinnen vooral op lokale en regionale oplossingen en maatregelen die de regionale zelfvoorzienendheid zouden kunnen versterken.


Achtergronden

Het programma is onderverdeeld naar de zes werkpakketten.

 • Werkpakket 1 levert de range aan randvoorwaarden waarbinnen oplossingen voor beheer en maatregelen voor het hoofdsysteem moeten worden gevonden. Dat wil zeggen fysieke randvoorwaarden voor neerslagtekorten, temperatuur, zoutgehaltes, beschikbare kuubs vanuit het hoofdwatersysteem etc.
 • Werkpakket 2 gaat in op maatregelen waarmee het regionale waterbeheer kan worden geoptimaliseerd. Het gaat om het langer, in ruimere mate en efficiënter vasthouden en gebruiken van zoetwater in het eigen gebied. Bijvoorbeeld voor doorspoelen. Ook is er aandacht voor (het gebruik van) zoetwaterlenzen
 • Werkpakket 3 bekijkt vanuit drie invalshoeken hoe landbouw en natuur zich kunnen aanpassen (of wellicht beter aangepast zijn dan we nu denken) aan veranderende zoet-zout, droog-nat omstandigheden.
 • Werkpakket 4 richt zich op de potentie van watertechnologische oplossingen als onderdeel van regionale adaptatiestrategieën. Technieken die aan bod komen zijn ondergrondse opslag van zoetwater, zuivering en hergebruik van afvalwater en ontzilting.
 • In werkpakket 5 worden maatregelen o.a. uit de voorgaande werkpakketten in het perspectief geplaatst van strategieën (beleidsopties) en wordt bekeken op welke wijze deze strategieën omgaan met onzekerheden. Het gaat hierbij om invulling van termen als robuustheid, flexibiliteit en veerkracht
 • Werkpakket 6 beoogt uitwerking te geven aan meer of minder integrale cases. Dit wil zeggen dat voor het beschouwde gebied de relevante maatregelen worden getoetst en de potentie voor de lange termijn en het geen-spijtgehalte van maatregelen worden ingeschat. Gebieden zijn de Groene Ruggengraat, Haaglanden en een deel van de zuidwestelijke Delta.
   

Er zijn al diverse deelonderzoeken afgerond en opgenomen in een rapportage. Enkele zijn:

 • Zoetwater verhelderd, Maatregelen voor zoetwater zelfvoorzienendheid in beeld.
 • Midterm Report: 'Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands'.
 • Tussentijds integratierapport: 'Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag Nederland'.
 • Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag Nederland.
 • Begrippen rondom onzekerheid. Hier is een Deltafact over verschenen. Zie www.deltafacts.nl.
 • Rapport: 'Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland'.
 • Rapport: 'Water Optimalisatie Plan Fruitteelt'.
 • Verslag inspiratiedag zelfvoorzienendheid oktober 2011.
 • Daarnaast zijn er proeflocaties ingericht voor ‘Ondergrondse waterberging’ (zie projectbeschrijving in dit boekje) en Go Fresh proefprojecten.


Deelnemende partijen

Deltares, Universiteit van Utrecht (UU), Twente (UT), Delft (TUD), Amsterdam (VU) en WUR, KWR, TNO, Acacia, WUR-Alterra als uitvoerders. De begeleidende partijen zijn o.a. provincies, Ministerie I&M, Ministerie EZ, LTO, gemeenten, waterschappen, Deltaprogramma en STOWA.

Meer info

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Kennis voor Klimaat. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Ad Jeuken van Deltares.

 

 

 

Proeftuingebieden in kaart