Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)

Terug

Een consortium van verschillende (kennis)instellingen werkt in dit project aan de uitwerking van een zogenoemde Fresh Water Options Optimizer, een instrument waarmee de potentie van diverse oplossingen voor het lokaal vasthouden van zoet water voor een gebied in kaart kunnen worden gebracht. STOWA is mede-financier van het project. 

Achtergronden

Afgelopen jaren zijn uiteenlopende technieken uitgewerkt en beproefd voor het sparen van water op perceelsniveau via slimme drainage of ondergrondse wateropslag. Een volgende stap in de richting van implementatie van de technieken, is onderzoek naar de potenties en implicaties van grootschalige, gebiedsgerichte  toepassing van deze technieken. Dit gebeurt via de ontwikkeling van een Fresh Water Options Optimizer.

Het instrument richt zich op de fysieke mogelijkheden. Aan de hand van informatie over de bodemgesteldheid, de diepere ondergrond en de mogelijkheden voor water aan- en afvoer, kunnen zogenoemde 'potentiekaarten' worden geproduceerd. Welke indicatoren precies moeten worden gebruikt, is onderwerp van onderzoek, net als de te hanteren schaal. Gedacht wordt aan de schaal van een peilvak of doorspoeleenheid. Diverse maatregelen waarmee momenteel ervaring wordt opgedaan, worden in het instrument meegenomen. Het gaat om: regelbare drainage, kreekruginfiltratie, Freshmaker, ASR Aquifer Storage and Recovery, waterconservering via stuwen, soepeler omgaan met zoutnormen en zoute teelten. De te ontsluiten gebiedsinformatie kan tevens input zijn voor de regionale uitwerking van de Deltabeslissing Zoetwater.

Het instrument is behulpzaam bij het vinden van antwoorden op vragen als:

  • Welke maatregelen kunnen (in combinatie) in een gebied worden ingezet?
  • Wat verandert er in het (lokale of regionale) waterbeheer bij de grootschalige inzet van deze watersparende technieken?
  • Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de waterbalans?
  • Kan door inzet van watersparende technieken mogelijk ook de landbouwpotentie worden vergroot? Hierbij valt te denken aan mogelijkheden voor het telen van andere gewassen onder nieuwe condities.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Rob Ruijtenberg van STOWA, 033-4603200.

 

Proeftuingebieden in kaart