Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446640
Uitvoerders

STOWA, Rijkswaterstaat Waterdienst

Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 1-1-2015

In dit project hebben STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst de handen ineen geslagen om dynamisch kustbeheer een stevige impuls te geven. Dat gebeurt door kustbeheerders te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden van deze nieuwe beheerstrategie en bij het monitoren van de effecten. Ook zorgen we ervoor dat de over het onderwerp opgedane kennis en ervaringen bij elkaar worden gebracht, worden gedeeld en geëvalueerd.

Achtergronden

Dynamisch kustbeheer kan worden omschreven als 'het beheer dat gericht is op het dynamiseren van de buitenste duinen, om het natte en droge deel van de kust met elkaar te verbinden'. Met andere woorden: een zodanig beheer dat zee en wind de ruimte hebben om sediment te verplaatsen. Daardoor kan het kustfundament meegroeien met de stijgende zeespiegel en ontstaat een natuurlijker kustlandschap met een grotere diversiteit aan habitats, flora en fauna.

De mogelijkheden voor dynamisch kustbeheer zijn sinds 1990 sterk toegenomen. Op dat moment besloot de regering om de kustlijn te handhaven met zandsuppleties. Hierbij wordt er zand vanuit de diepe Noordzee neergelegd op het strand of in de ondiepe zee, vlak voor de kust. Het extra zand voorkomt dat de kust structureel afslaat en houdt de zandvoorraad in het ‘kustfundament' op peil.

Uit onderzoek blijkt dat een deel van het gesuppleerde zand naar de achterliggende duinen stuift, vooral op plekken waar de zeereep dynamisch is. Dankzij de regelmatige suppleties droogt de 'zandbron' niet op en kan de verstuiving naar de duinen doorgaan, zonder aantasting van de veiligheid.

Specifieke vragen die in dit project aan aan bod komen, zijn:

  • Waar lopen beheerders tegenaan bij het toepassen van dynamisch kustbeheer?
  • Wat zijn effecten en ervaringen?
  • Hoe kunnen effecten worden gemonitord en wat betekent dynamisch kustbeheer voor de inspectie van zandige keringen?


Meer informatie

Op de website www.dynamischkustbeheer.nl vindt u meer informatie over het onderwerp. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ludolph Wentholt van STOWA.

Proeftuingebieden in kaart