Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Waar houdt Deltaproof zich mee bezig?

Hieronder lichten we kort een aantal belangrijk kennisonderwerpen toe waar STOWA zich mee bezig houdt in het licht van het Deltaproof maken van het regionale waterbeheer.

STOWA houdt zich ook bezig met specifieke vraagstukken op het snijvlak van klimaat en stedelijk waterbeheer. Bijvoorbeeld met onderzoek naar tijdelijke waterberging in stedelijk gebied, groenblauwe daken en de Klimaatactieve Stad. Dit valt echter buiten de scope van deze themasite, ook omdat er hier een duidelijke link ligt met rioleringsbeheer en gemeentelijke taken op dit gebied. Meer informatie hierover kunt u vinden op de themasite stedelijk water.

a. Zoetwater zelfvoorzienendheid
STOWA onderzoekt volop mogelijkheden voor zoetwater ‘zelfvoorzienendheid’. Dit betekent dat zoetwatergebruikers (met name de landbouw) - ook in droge perioden - geheel of gedeeltelijk in hun eigen zoetwaterbehoeften kunnen voorzien. Dat kan op diverse manieren: efficiënte(re) waterinlaat, het tijdelijk vasthouden en bergen van hemelwater in de ondergrond, klimaatadaptieve en peilgestuurde drainage.

Voorbeeldprojecten zijn onder meer het project Spaarwater.

b. Slim Watermanagement
Via Slim Watermanagement kunnen waterbeheerders wateroverlast en watertekort te verminderen door de beschikbare capaciteit van het gehele Nederlandse watersysteem optimaal te benutten. Zo kunnen ze in natte tijden zoveel mogelijk water kwijt en in droge tijden het beschikbare water zo goed mogelijk verdelen. Hierdoor is er meer en langer zoetwater beschikbaar voor de verschillende gebruiksfuncties en kan schade als gevolg van watertekort of wateroverlast worden verminderd of langer worden uitgesteld. ‘Slim Watermanagament’ is een van de thema’s binnen het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat.

c. Waterwijzer Landbouw & Natuur 
Welke invloed hebben waterhuishoudkundige veranderingen in een gebied als gevolg van nieuwe peilbesluiten of klimaatverandering op de aanwezige landbouw en natuur? En hoe creëer je als waterbeheerder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden voor deze functies? Hiervoor is het nodig dat je de effecten van veranderend waterbeheer op landbouw en natuur nauwkeurig in beeld brengt en kwantificeert. Een groot aantal partijen werkt w.o. STOWA aan verbetering en vernieuwing van de methodieken die hiervoor worden ingezet. Dat gebeurt onder de titel 'Waterwijzer'.

>Naar de themasite Waterwijzer

d. Water & bodembeheer
De natuurlijke buffercapaciteit van de bodem is op veel plaatsen in Nederland de afgelopen decennia aantoonbaar afgenomen. Dat komt onder meer door intensieve bewerking van de bodem en de ermee gepaard gaande verdichting, afname van het organische-stofgehalte en versnelde afvoer van water. Door de effecten van klimaatverandering wordt een goede spons- en bufferwerking van bodems echter steeds belangrijker. STOWA onderzoekt met andere partijen de mogelijkheden om dit weer op peil te brengen. Niet alleen met als doel om hemelwater langer vast te houden en te bergen, maar ook met het ook omwille van waterkwaliteit (minder uitspoeling meststoffen).

>Meer informatie

e. Meerlaagsveiligheid
De laatste jaren komt er  door klimaatverandering steeds meer belangstelling voor zogenoemde meerlaagsveiligheid (MLV). Bij meerlaagsveiligheid is sprake een brede benadering van hoogwaterveiligheid, die zich richt zich op drie lagen. De eerste, klassiek laag is preventie: het voorkomen van een overstroming. De tweede laag richt zich op het realiseren van een duurzame ruimtelijke inrichting, hoogwaterbestendige inrichting van het land achter de dijk. De derde laag zet in op een betere (organisatorische) voorbereiding op een mogelijke overstroming (rampenbeheersing) en calamiteitenbeheersing. STOWA heeft onderzoek gedaan hoe je dat kunt doen. Daarnaast doet STOWA onderzoek naar de concrete mogelijkheden van deze benadering: waar kan het, onder welke omstandigheden, en welke mogelijke maatregelen kunnen worden genomen in de tweede en derde laag?

>Meer informatie

f. Remote Sensing
Waterschappen moeten de komende jaren het waterbeheer klimaatrobuust zien te maken. Ze moeten daarbij bovendien rekening houden met de uiteenlopende eisen die landbouw, natuur, wonen en werken stellen aan de waterhuishouding. Goede informatie is daarbij van onschatbare waarde. Remote-sensingtechnieken kunnen deze informatie genereren.

Deze technieken verzamelen via satellieten, vliegtuigen of drones vanaf grote hoogte gedetailleerde informatie over het aardoppervlak. Bijvoorbeeld over verdamping. Verdamping is een belangrijke maat voor de droogte van een gebied en daarmee belangrijk voor het monitoren van gewasgroei en verdroging van natuur. Maar ook over de ‘vullingsgraad’ van de bodem, zodat er inzicht komt over de hoeveelheid water die op enig moment geborgen kan worden in de bodem.

SAT-WATER, een consortium van waterschappen werkt samen met STOWA om het gebruik van remote sensing in het regionale waterbeheer verder stimuleren en toepasbaar te maken in de praktijk van het waterbeheer.

>Meer informatie

g. Neerslagstatistieken

STOWA heeft de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 laten verwerken in nieuwe neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme neerslaggebeurtenissen (vanaf 4 uur) in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in eerdere statistieken. Deze toename betekent dat een gelijke neerslaghoeveelheid nu ook ongeveer 2 keer zo vaak voorkomt. STOWA werkt nu aan neerslagstatistieken voor nog kortere duren.

In het STOWA-rapport ‘Actualisatie meteogegevens voor waterbeheer 2015’ (2015-10) kunt u lezen hoe de onderzoekers op basis van de KNMI-klimaatscenario’s nieuwe neerslagreeksen en neerslagstatistiek hebben afgeleid en welke wetenschappelijke keuzes ze daarbij hebben gemaakt.

Over de nieuwe neerslagstatistieken is ook een folder verschenen: ‘Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer ‘(205-10A).